Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tỉnh Thừa Thiên Huế

GIỚI THIỆU CÔNG TY

  • Ngày 10/10/2000: Quyết định 2727/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Trung tâm Công nghệ Phần mềm (Huesoft) trực thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Ngày 31/8/2001: Thành lập Công viên Công nghệ Phần mềm Huế (HueSP) trực thuộc Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 2127/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ngày 22/9/2004: Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) trên cơ sở sát nhập Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thừa Thiên Huế (Huesoft) và Công viên Công nghệ Phần mềm Huế (HueSP) theo Quyết định số 3289/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh TT-Huế
  • Ngày 19/12/2011: Kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh theo Quyết định số 2635/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN