Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Công tác xã hội Hàm Long

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Công tác xã hội Hàm Long

Địa Chỉ:
125 Điện Biên Phủ, phường Trường An, Tp. Huế
Ngành nghề:
Ngành khác
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Công tác xã hội Hàm Long

Các công ty cùng ngành nghề tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Mục lục

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Công tác xã hội Hàm Long (Trung tâm Hàm Long - HLC) là tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 109/QĐ-LHHVN ngày 29/02/2016 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung Ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Hàm Long được xem là một tổ chức phi chính phủ trong nước (NGO), hoạt động mang ý nghĩa của một tổ chức dân sự xã hội (CSO), trên nền tảng của một tổ chức tín ngưỡng tôn giáo cộng đồng (Faith-based Organization, FBO). Trung tâm hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập, triển khai các chương trình, kế hoạch can thiệp hỗ trợ cộng đồng, các nhóm người dễ bị tổn thương. Trung tâm Hàm Long hướng đến sứ mệnh đảm bảo phúc lợi xã hội bền vững cho người dân và với tầm nhìn xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tôn giáo; tất cả vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng và sạch đẹp cho thế hệ mai sau.
Hoạt động chính của Trung tâm Hàm Long là nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, thực hiện các đề tài, dự án trong công tác xã hội, trao đổi văn hóa - giáo dục, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, xây dựng và phát triển tổ chức, hệ thống quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng dễ bị tổn thương và tiến hành các nghiên cứu xã hội khác.